Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje chránime.

HACCPoint s.r.o. sa stará o ochranu osobných údajov a chce, aby ste vedeli, akým spôsobom získavame, používame a poskytujeme informácie. V týchto zásadách ochrany osobných údajov sú opísané postupy, ktorými my alebo naši poskytovatelia služieb získavame informácie prostredníctvom webovej stránky alebo webového majetku (napríklad vrátane stránky alebo aplikácie pre mobily), ktorý prevádzkujeme a ovládame, a cez ktorý ste sa dostali k týmto zásadám ochrany osobných údajov (každá ďalej označovaná ako „stránka“). Poskytnutím osobných údajov alebo použitím stránky vyjadrujete súhlas s podmienkami týchto zásad na ochranu osobných údajov.

 • Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.
 • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.
 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučené o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.
 • Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
 • Ak si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení Vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.
 • Môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie vami vloženého príspevku alebo všetkých vložených príspevkov z Vášho konta e-mailom.
 • Takisto nás môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie Vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.
1. Účel spracúvania osobných údajov
 • Doručenie tovaru
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.pelinex.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.pelinex.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.
2. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 • Osobné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska,
 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia,
 • Kontaktné údaje:
  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom a doručenie objednávky
  • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
3. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho kupujúci objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je kupujúci povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

4. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru.

5. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

6. Práva a povinnosti dotknutej osoby
 • Kupujúci je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Kupujúci sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaným prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Kupujúci sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, adresa, telefón), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle prevádzkovateľa od prevádzkovateľa vyžadovať:
  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov.
  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "Správa účtu - Informácie o účte ", po prihlásení zákazníka.
  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
 • Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.
7. Pasívny zber informácií

Keď sa pohybujete po stránke, dajú sa o Vás pomocou rôznych technológií a prostriedkov pasívne získavať určité informácie (bez toho, aby ste ich aktívne poskytovali), napríklad IP adresy, cookies, internetové tagy a navigačné údaje.
Prosím, prečítajte si zásady používania cookie a skontrolujte si ich nastavenie (Cookie Settings Panel), aby ste získali podrobné informácie o cookies a iných technológiách používaných na sledovanie aktivity na našej stránke. V týchto zásadách nájdete aj návod, ako zakázať cookies a technológie na sledovanie aktivity, ak s ich použitím nesúhlasíte. Stránka Vás pred ako začne ukladať cookies vyzve na súhlas. Informácia sa nachádza ako fixovaný banner na spodku stránky, a pokiaľ s nimi nesúhlasíte tak banner bude stále dolu viditeľný a cookies sa nebudú ukladať. Súhlas na ich ukladanie dáte klikom na tlačidlo súhlasím v spodnom bannery s informáciou o cookies.

8. Bezpečnosť

Robíme primerané organizačné, technické a administratívne opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré sú pod našou kontrolou. Žiaľ, pri prenose dát cez internet alebo systém na archiváciu údajov sa nedá garantovať stopercentné zabezpečenie. Ak máte dôvod domnievať sa, že výmena informácií s nami už nie je viac bezpečná (máte napríklad pocit, že došlo k narušeniu bezpečnosti účtu, ktorý u nás máte), prosím, okamžite sa s nami spojte tak, ako je uvedené v časti Kontaktujte nás a problém nám oznámte.

9. Citlivé informácie

Ak to konkrétne nepožadujeme alebo Vás nevyzývame, žiadame Vás, aby ste na stránke nezadávali, ani nám prostredníctvom stránky či inak neposielali a neposkytovali žiadne citlivé osobné údaje (napr. informácie o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom alebo inom presvedčení, zdravotnom stave, zázname v registri trestov alebo členstve v odboroch). V prípade, keď by sme od Vás požadovali citlivé informácie, vyžiadame si ich s vašim výslovným súhlasom.

9. Aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany údajov môžeme meniť. DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE 28.07. Každá zmena týchto zásad ochrany osobných údajov nadobudne účinnosť uverejnením zrevidovaných zásad na stránke. Ak budete stránku používať aj po takejto zmene, znamená to, že s prepracovaným znením zásad ochrany osobných údajov súhlasíte.